Pružná školka

Do třídy Pružné školky (přízemí budovy) přijímáme děti od cca 3 let, které již docházejí každý pravidelně a často. Pro nepravidelnou docházku je určená třída Jesliček a Školičky ve 2.p.


Školka je otevřená po-pá od 6:30 do 17:00; dětem se věnují současně 2-3 učitelé během dne.

Podmínky poskytnutí služby jsou upraveny v Provozním řádu.


Prostředí Pružné školky je přizpůsobené všestrannému rozvoji dětí ve věkově smíšeném kolektivu od 3 do 7 let, kterým nabízí:

 •  Možnost celodenní práce s Montessori pomůckami z oblasti jazyka,matematikykosmické výchovysmyslové výchovy a praktického života, zprostředkovanou proškolenými pedagogy.
 • Každodenní společnou práci na elipse, projektové dny, komunitní kruh, hudební a výtvarnou výuku.
 • Informování rodičů o dění ve školce – než jdou děti domů již jsou fotky na Facebooku a informace na nástěnkách
 • Oslavy narozenin v kruhu dětí a kamarádů ze školky.
 • Angličtinu pro děti hravou formou.
 • Výtvarnou činnost s bohatou nabídkou materiálů a technik
 • Nové dětské hřiště na zahradě školky  – houpačky, klouzačky, šplhací plošiny, pískoviště….
 • Novou budovu školky

Těšíme se na setkání s Vámi!

Za Pružný Tým

Andrea Machů, ředitelka školky


Celodenní stravování dětí  ve složení přesnídávka – oběd – svačina je zajištěno dodavatelem školní jídelnou ZŠ HOLEČKOVA, která vaří  stravu pro děti předškolního věku. K vaření jsou používány denně pouze čerstvé suroviny.


Samozřejmostí je vedení dětí k mytí a osušení rukou po příchodu do školky a po použití toalety, před jídlem a po jídle. Každé dítě má k dispozici vlastní ručník a kelímek s pastou a kartáčkem. Ke kontrole umytých pusinek slouží v koupelně malé zrcadélko.


Podle počasí je zařazen pobyt venku – jednou až dvakrát za den – děti se převlékají do oblečení na zahradu. Zahrada je oplocená a přizpůsobená pohybu dětí. Po návratu se děti převléknou do čistého oblečení a myjí si ruce mýdlem. Po obědě následuje čištění zubů, oblíbená společná činnost. Děti odpočívají v postýlkách, starší děti si hrají, prohlížejí knížky, poslouchají pohádku.


I přestože u dětí kolem tří let nepředpokládáme, že zvládnou používat toaletu samostatně, vedeme všechny děti  k co největší samostatnosti v jejím používání. Vše se uskutečňuje tak, aby byla rozvíjena odpovědnost za používání toalety, avšak v  souladu s fyzickými i emocionálními schopnostmi dítěte.


Čistotu a hygienu ve školce zajišťuje provozní pracovník. Všechny naše prostory odpovídají platným hygienickým normám, je zaveden systém HACCP, probíhají hygienické kontroly. Veškeré zařízení školky včetně spotřebičů odpovídá platným bezpečnostním a protipožárním normám a je pravidelně kontrolováno.

 


Skutečnost, že třída je věkově smíšená koresponduje s přirozenou kompozicí společnosti, ve které žijeme. Proto, toto prostředí přirozeně vytváří možnost rozvoje sociálních dovednosti jako je pomoc druhému, tolerance, respekt k možnostem či práci druhých.


V Pružné školce je na prvním místě bezpečnost všech dětí. Hlavním požadavkem je respekt k druhým a k tomu co jim patří. Řád ve třídě a denní pravidelnost jsou nezbytným předpokladem k tomu, abychom mohli všem dětem nabídnout co nejvhodnější prostředí pro jejich učení.  V tom  nám napomáhá přístup navržený Dr. M.Montessori, který je jedinečným vyvážením mezi  svobodou a řádem.

 


 

Prostor třídy je navržen přesně tak, aby vyhovoval všem potřebám malých dětí a jejich  konkrétním senzitivním obdobím. Senzitivní období jsou období ve kterých dochází k velmi intenzivnímu vývojovému rozvoji. Proto je ve třídě vyčleněná oblast pro rozvoj praktického života, jazykových, matematických, výtvarných, hudebních a motorických dovedností. Zde dochází k rozvoji jemné i hrubé motoriky dítěte, stejně tak jako i k rozvoji koordinace pohybů ruce-oči. Všechny aktivity ve třídě jsou připravené pro práci dětských rukou a jsou navrženy tak, aby dítě mohlo samo zjistit a opravit svoji chybu, což podporuje jeho přirozenou touhu po sebeocenění.  Do každodenního programu patří také společné setkávání třídy v komunitním kroužku (na elipse), kde jsou děti provázeny různými hudebními a pohybovými aktivitami (zároveň se učí pracovat společně jako skupina, sledovat pokyny a rozvíjí svůj smysl pro utváření komunity). Mezi každodenní aktivity patří také čtení příběhů a čas strávený na školním hřišti, nebo procházky po okolí. Všechny aktivity jsou navrženy tak, aby pomohly Vašim dětem dosáhnout samostatnosti a rozvíjely jejich sebevědomí a sebedůvěru. Věnujeme velkou pozornost všem detailům vzdělávání Vašich dětí a vedeme o nich podrobné záznamy.


Pracujeme v připraveném prostředí, které  bychom mohli popsat následujícím způsobem:

Oblast praktického života pomáhá dětem rozvinout dovednosti každodenního života,  utváření  řádu v něm a koordinaci pohybů. Podporuje péči o vlastní osobu a o okolní prostředí, rozvíjí slušné a zdvořilé chování.

 

 


 

Oblast smyslového rozvoje umožňuje dětem uspořádávat, třídit, charakterizovat a popisovat smyslové vjemy ve vztahu k délce, šířce, teplotě, množství, barvě, objemu apod.

 

 

 


Oblast matematiky   je oblastí pro manipulaci s konkrétními jedinečně navrženými materiály, kde si děti osvojují představy o číslech, symbolech, posloupnostech, matematických operacích a naučí se základní souvztažnosti.

 

 


Oblast jazyka zahrnuje rozvoj ústního a písemného projevu, seznámení s gramatikou, tvůrčí divadelní hrou a dětskou literaturou. Základním dovednostem v psaní a čtení se děti učí hravou formou skrze práci se smirkovými písmeny, pohyblivou abecedou a nesčetným množství kombinací přiřazování objektů, obrázků, písmen a slov, které jim umožňují bez námahy spojit  zvuky se symboly  a písemně vyjádřit své myšlenky.

 


Oblast přírodních věd předkládá dětem variaci činností, které utvářejí základy zeměpisu, dějepisu, biologie, hudby, umění  a pohybu .

 

 

 


CHOVÁNÍ A DISCIPLÍNA

Jestliže  je pro některé dítě obtížné ovládnout své chování či emoce a ruší tím ostatní, učitel jej na to vhodnou formou upozorní. Pokud i přesto své chování nezmění, je dítě na krátkou dobu odloučeno od ostatních dětí, abychom dítěti dali možnost pro zklidnění  a sebeovládnutí.  Dítěti je dáno jasně najevo, že nepřijatelné je jeho chování, nikoliv dítě samotné. Děti jsou podporovány v tom, aby své chování upravily s ohledem na pravidla dohodnutá  s ostatními kamarády. To jim pomáhá rozvinout smysl pro zodpovědnost za své jednání, úctu a ohled k druhým. Větší potíže s disciplínou řeší učitel individuálně s rodiči, kdy se společně dohodnou na postupu změny.


Základní pravidla chování ve třídě:

 •  Ve třídě chodíme.
 • Ve třídě mluvíme, tak abychom nerušili ostatní v jejich práci.
 • Všechny druhy práce děláme u stolu nebo na pracovním koberečku.
 •  Kolem koberečků chodíme.
 • Pracujeme tak, abychom nerušili ostatní kamarády v jejich práci.
 • Nehody se mohou stát, je však třeba pomoci s úklidem.
 • Pomůcky se dávají úhledně zpět na místo, kam patří.
 • Pečlivě posloucháme během elipsy, při čtení pohádek či když zazvoní zvonek.
 • Vždy požádáme o pomoc, když potřebujeme.
 • K ostatním se chováme laskavě a slušně.
 • Můžeme se zeptat na cokoliv.

 Základní pravidla chování na hřišti:

 • Hrajeme si se všemi a ke každému jsme laskaví a slušní.
 •  Posloucháme pokynů dospělých.
 • Pomáháme každému, kdo pomoc potřebuje, obzvláště mladším dětem, než jsme my sami.
 • Jsme jemní při fyzickém kontaktu se svým kamarádem.
 • Jen jeden kamarád na houpačce.
 • K rostlinám a zvířatům jsme vlídní a necháváme je naživu.

 

PŘIHLÁŠKA 

Vyplňte prosím tento jednoduchý formulář.
Přihláška je nezávazná, budeme Vás kontaktovat.
Tučně vyznačená pole jsou povinná

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
?
Zde prosím zadejte datum narození dítěte
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
?
Zde prosím vyplňte jméno a příjmení rodiče dítěte.
Aktuální tel. číslo:
E-mail
O jaké informace máte zájem: