Nově nabízíme jednodenní zkoušku pro získání (popř. doplnění) profesní kvalifikace s názvem Chůva pro děti v dětské skupině. Rezervujte si svůj termín a získejte kvalifikaci pro rok 2022. V ceně zkoušky je studijní materiál ze kterého se zvládnete ke zkoušce připravit.

Chůva pro děti v dětské skupině od roku 2022

Nově zavedená profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině se specificky váže k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Od 1. 7. 2022 bude účinná nová podmínka. Poskytovatel je povinen zajistit při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo právě s touto novou profesní kvalifikací. (pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, platí až od 1. 10. 2024).

Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M)

vám umožní:

 • pracovat jako chůva v "dětské skupině" či jiné formě soukromé školky
 • získat vázanou živnost "Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu"
 • pracovat jako chůva při péči o dvouleté děti ve státních mateřských školách
 • založit vlastní dětskou skupinu

Zkouška se skládá z části písemné, ústní a praktické. Nejpozději 7 dní před termínem zkoušky je uchazeč povinen odevzdat písemné zpracování výchovného celku.

Uchazečem musí být pouze osoba starší 18 let, která získala alespoň základní vzdělání a je bez logopedické vady.

Cena zkoušky: 5 500 Kč

Délka zkoušky: 3 hodiny

Kapacita: 6 osob

Termín: 

Místo: Pružná školka, Kvaleristů 8, Olomouc

Požadavky, které musí uchazeč splňovat, jsou dány hodnotícím standardem pro profesní kvalifikaci. Poskytujeme studijní materiál.

NOVINKA

Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M)

 vám umožní:

 • získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině
 • splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny
 • založit vlastní dětskou skupinu

Zkouška se skládá z části písemné, ústní a praktické. Nejpozději 7 dní před termínem zkoušky je uchazeč povinen odevzdat písemné zpracování výchovného celku.

Uchazečem musí být pouze osoba starší 18 let, která získala alespoň základní vzdělání a je bez logopedické vady.

Cena zkoušky: 5 900 Kč

Délka zkoušky: 3,5 hodiny

Kapacita: 6 osob

Termín:   sobota 22.7.2023 8:00, sobota 9.9.2023

Místo: Pružná školka, Kvaleristů 8, Olomouc

Požadavky, které musí uchazeč splňovat, jsou dány hodnotícím standardem pro profesní kvalifikaci. Poskytujeme studijní materiál.

Rozdílová zkouška

Doplnění profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M)

Pro držitele osvědčení Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M), kteří budou mít zájem o zkoušku z nové profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, nabízíme možnost složit rozdílovou zkoušku.
Rozdílová zkouška má tři části: písemný test, ústní zkoušku a praktické předvedení.
Cena rozdílové zkoušky: 3 900 Kč

Délka zkoušky: 2 - 2,5 hodiny

Termín:  sobota 22.7.2023 8:00, sobota 9.9.2023, 

Místo: Pružná školka, Kvaleristů 8, Olomouc

Obsah doplňkové zkoušky:

Oba kvalifikační a hodnotící standardy se částečně obsahově překrývají, uchazeči o složení zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, který předloží osvědčení o absolvování zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, je možné za splnění určitých podmínek uznat shodné části, tzn. konkrétní odborné způsobilosti/kompetence, bez ohledu na to, u které autorizované osoby byla dříve vykonána zkouška, nyní prokazovaná osvědčením.

Tyto profesní kompetence bude potřeba u zkoušky prokázat:

Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku; Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk; Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku; Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině; Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. • Pro ucelenou skupinu zájemců vypisujeme individuální termín zkoušky. 
 • K vykonání zkoušky je vyhrazen jeden pokus (nejsou opravné termíny). V případě neúspěchu v jakékoliv části zkoušky se uchazeč nově přihlašuje a hradí nově poplatek za celou zkoušku.

Autorizovaná osoba provádí zkoušku - nezajišťuje vzdělávání uchazeče, uchazeči se ke zkoušce mohou připravovat sami a nezávisle. 

Poskytujeme studijní materiál.

Školení První pomoci důrazně doporučujeme absolvovat výhradně prakticky - na tuto oblast je u zkoušky kladen důraz. V mnoha případech uchazeči nejsou schopni předvést praktickou ukázku poskytnutí první pomoci a tím zkoušku nezvládnou.

V případě zájmu o školení první pomoci můžete kontaktovat :

www.pmeduca.com

Průběh zkoušky

1. Kdy, kde a za jakých podmínek můžu vykonat zkoušku?

 • Zkouška probíhá v Pružné školce, Kavaléristů 8 , 779 00 Olomouc
 • Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce vybrané profesní kvalifikace a úhrada stanoveného poplatku za zkoušku.
 • Na fakturu uvádíme Vaši adresu, pokud Vám zkoušku uhradí např. školka, nebo jiná organizace, uveďte její fakturační údaje nejpozději při odeslání přihlášky! Žádost o změnu nebude vyslyšena.
 • Následně vám bude zaslána pozvánka s přesným terminem konání zkoušky a bližšími informacemi o průběhu zkoušky.
 • Stanovený poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky. Platební informace obdržíte s pozvánkou ke zkoušce.
 • Nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních, nebo jiných vážných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně (emailem) požádat s uvedením důvodu o stanovení termínu jiného.
 • Jestliže se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce bez omluvy nedostaví, posuzuje se, jako by u zkoušky neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací.

2. Jaký význam má doklad získaný úspěšnou zkouškou před autorizovanou osobou?

 • Dokladem, který potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky, je osvědčení o získání profesní kvalifikace. Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně, jako jí jsou např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, ale také občanský průkaz, řidičský průkaz či rodný list. Jako takové má celostátní platnost a bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním a pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.
 • Po absolvování profesní zkoušky můžete najít uplatnění v oblasti péče o děti v domácnostech, dětských skupinách, mateřských centrech, jako nepedagogický pracovník v mateřských školkách různých zřizovatelů nebo dětských koutcích. Pracovat pak můžete jak v zaměstnaneckém poměru, tak i jako OSVČ.
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci je platné i v zemích Evropské unie.

3. Jak zjistím, co musím ke zkoušce umět a znát a jak bude zkouška probíhat?

 • Konkrétní popis toho, co musí uchazeč umět, je uveden v kvalifikačním standardu profesní kvalifikace.
 • Jakým způsobem bude uchazeč zkoušen z toho, co umí a zná je uvedeno v hodnotícím standardu profesní kvalifikace.
 • Zkouška se skládá z části písemné ( 90 minut - test), praktické a ústní a probíhá před dvoučlennou zkušební komisí a za přítomnosti zdravotníka. 
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Kritéria a), b), c) budou ověřena formou praktického řešení modelových situací, slovní popis a doplnění budou využity jen tam, kde není praktické předvedení možné. Uchazeč/uchazečka bude postupně řešit bez přípravy tři modelové situace (ze souboru minimálně 10 různých) s cílem zachránit dítěti život. Zadání bude co nejkonkrétnější, kde je to možné, autorizovaná osoba situaci nebude popisovat, ale předvede, nasimuluje. Jedná se např. o bezvědomí, epileptický záchvat, úrazy hlavy, popálení, opaření, tonutí, pády, zasažení elektrickým proudem, dušení, požití drobných předmětů, tonutí, zlomeniny a krvácení, otravy, poleptání, bodnutí hmyzem a alergické reakce, poranění domácím zvířetem, přehřátí. K předvedení řešení situace bude uchazeč/uchazečka využívat resuscitační model miminka nebo resuscitační model dítěte (juniora) a další zdravotnický materiál.

 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítětě

  Kritérium a) autorizovaná osoba si připraví soubor minimálně 10 různých modelových situací, které budou zahrnovat různé věkové kategorie dítěte a různé počty dětí. Uchazeč/uchazečka si s využitím daných pomůcek (přírodniny, výtvarné potřeby, kostky, loutky, maňásek, knížky a loporela) předvede ukázku tvořivé nebo pohybové individuální a kolektivní aktivity (uchazeč/uchazečka si vylosuje jedno zadání, kde bude uveden počet dětí, věk dětí ). V každém zadání bude jedna tvořivá část a jedna pohybová část). Pomůcky si uchazeč/uchazečka vybere na místě. Kritérium b) uchazeč/uchazečka předvede jednu řízenou aktivitu výchovně vzdělávací práci s dětmi v dětském koutku, podle svého uvážení. Vysvětlí výchovné cíle ve vztahu ke zvolené věkové kategorii dítěte a časovou dotací.

 • Výsledek zkoušky bude sdělen v den konání zkoušky. Vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, bude mu na místě vystaveno osvědčení podle § 19. zákona 179/2006 Sb.

4. Kdo se může ke zkoušce přihlásit?

 • Ke zkoušce se může přihlásit každá osoba starší 18 - ti let, která získala alespoň základní vzdělání.
 • Osoba mladší 18-ti let se ke zkoušce může přihlásit tehdy, pokud je účastníkem rekvalifikačního kurzu organizovaného úřadem práce. Zkoušky se může zúčastnit i ten, kdo není občanem ČR.
 • Zdravotní způsobilost není vyžadována. Uchazeč musí být bez logopedické vady.

5. Jak je zaručena objektivnost zkoušky?

 • Objektivnost zkoušky je zaručena autorizovanou osobou, která musela prokázat, že splňuje vzdělanostní, odborné i pedagogické předpoklady pro výkon této činnosti.

6. Kolik mě zkouška bude stát?

 • Cena zkoušky vychází z kvalifikovaného odhadu nákladů na zkoušku. Náklady na vykonání zkoušky profesní kvalifikace je v příslušném zdaňovacím období možné odečíst od základu daně.
 • Zkoušku z profesní kvalifikace může zaměstnanci uhradit i jeho zaměstnavatel. Zkouška se tak stává jedním z benefitů, který podpoří zaměstnance dále se vzdělávat.

7. Průvodce krok za krokem

 1. vyberte si profesní kvalifikaci, ze které chcete složit zkoušku
 2. seznamte se s tím, co je nutné ke zkoušce umět a znát - kvalifikační standard, a jakým způsobem budete zkoušen/a - hodnotící standard
 3. pokud vše uvedené ve standardech dané kvalifikace umíte a znáte vyplňte formulář a čekejte na přihlášku, která vám přijde na email
 4. vyplňte přihlášku v příloze emailu a odešlete podle návodu v emailu
 5. vyčkejte na doručení pozvánky, kde bude uveden termín Vaši zkoušky,  pokyny ke zkoušce a faktura pro zaslání platby
 6. dostavte se v uvedeném termínu ke zkoušce

Co je Národní soustava kvalifikací a Národní soustava povolání?

Národní soustava kvalifikací je systém uznávání znalostí a dovedností, u kterých nezáleží na tom, zda byly získány ve škole, kurzem, či praxí.

Důležitá je jejich kvalita

 • Pravidla pro ověřování a uznávání výsledků, toho co umíte a znáte, řeší zákon č.179/2006 Sb. ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 • Kvalifikace jsou popisovány v Národní soustavě kvalifikací prostřednictvím kvalifikačních a hodnotících standardů.
 • Zdrojem informací pro vytváření Národní soustavy kvalifikací je Národní soustava povolání. Povolání uvedená v Národní soustavě povolání jsou skutečně ta povolaní, která požadují zaměstnavatelé a trh práce České republiky.

Šance získat nové zaměstnání pro ty, kteří jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci se tak výrazně zvýší.