Nově nabízíme jednodenní zkoušku pro získání (popř. doplnění) profesní kvalifikace s názvem Chůva pro děti v dětské skupině. Rezervujte si svůj termín a získejte kvalifikaci pro rok 2022. V ceně zkoušky je studijní materiál ze kterého se zvládnete ke zkoušce připravit.

Chůva pro děti v dětské skupině od roku 2022

Nově zavedená profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině se specificky váže k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Od 1. 7. 2022 bude účinná nová podmínka. Poskytovatel je povinen zajistit při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo právě s touto novou profesní kvalifikací. (pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, platí až od 1. 10. 2024).


Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M)

 vám umožní:

 • získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině
 • splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny
 • založit vlastní dětskou skupinu

Zkouška se skládá z části písemné, ústní a praktické. Nejpozději 7 dní před termínem zkoušky je uchazeč povinen odevzdat písemné zpracování výchovného celku.

Uchazečem musí být pouze osoba starší 18 let, která získala alespoň základní vzdělání a je bez logopedické vady.

Cena zkoušky: 5 900 Kč

Délka zkoušky: 3,5 hodiny na osobu

Kapacita: 6 volných míst

Termín:    sobota 3.8.2024      8:00

                 sobota 24.8.2024     8:00

Místo: Pružná školka, Kvaleristů 8, Olomouc

Požadavky, které musí uchazeč splňovat, jsou dány hodnotícím standardem pro profesní kvalifikaci. Poskytujeme studijní materiál.

Rozdílová zkouška

Doplnění profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M)

Pro držitele osvědčení Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M), kteří budou mít zájem o zkoušku z nové profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, nabízíme možnost složit rozdílovou zkoušku.
Rozdílová zkouška má tři části: písemný test, ústní zkoušku a praktické předvedení.
Cena rozdílové zkoušky: 3 900 Kč

Délka zkoušky: 2 - 2,5 hodiny na osobu

Termín:  sobota 3.8.2024 8:00 

              sobota 24.8.2024 8:00

Místo: Pružná školka, Kvaleristů 8, Olomouc

Obsah doplňkové zkoušky:

Oba kvalifikační a hodnotící standardy se částečně obsahově překrývají, uchazeči o složení zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, který předloží osvědčení o absolvování zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, je možné za splnění určitých podmínek uznat shodné části, tzn. konkrétní odborné způsobilosti/kompetence, bez ohledu na to, u které autorizované osoby byla dříve vykonána zkouška, nyní prokazovaná osvědčením.

Tyto profesní kompetence bude potřeba u zkoušky prokázat:

Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku; Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk; Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku; Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině; Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. • Pro ucelenou skupinu zájemců vypisujeme individuální termín zkoušky. 
 • K vykonání zkoušky je vyhrazen jeden pokus (nejsou opravné termíny). V případě neúspěchu v jakékoliv části zkoušky se uchazeč nově přihlašuje a hradí nově poplatek za celou zkoušku.

Autorizovaná osoba provádí zkoušku - nezajišťuje vzdělávání uchazeče, uchazeči se ke zkoušce mohou připravovat sami a nezávisle. 

Poskytujeme studijní materiál.

Školení První pomoci důrazně doporučujeme absolvovat výhradně prakticky - na tuto oblast je u zkoušky kladen důraz. V mnoha případech uchazeči nejsou schopni předvést praktickou ukázku poskytnutí první pomoci a tím zkoušku nezvládnou.

V případě zájmu o školení první pomoci můžete kontaktovat :

www.pmeduca.com

Průběh zkoušky

1. Kdy, kde a za jakých podmínek můžu vykonat zkoušku?

 • Zkouška probíhá v Pružné školce, Kavaléristů 8 , 779 00 Olomouc
 • Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce vybrané profesní kvalifikace a úhrada stanoveného poplatku za zkoušku.
 • Na fakturu uvádíme Vaši adresu, pokud Vám zkoušku uhradí např. školka, nebo jiná organizace, uveďte její fakturační údaje nejpozději při odeslání přihlášky! Žádost o změnu nebude vyslyšena.
 • Následně vám bude zaslána pozvánka s přesným terminem konání zkoušky a bližšími informacemi o průběhu zkoušky.
 • Stanovený poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky. Platební informace obdržíte s pozvánkou ke zkoušce.
 • Nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních, nebo jiných vážných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně (emailem) požádat s uvedením důvodu o stanovení termínu jiného.
 • Jestliže se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce bez omluvy nedostaví, posuzuje se, jako by u zkoušky neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací.

2. Jaký význam má doklad získaný úspěšnou zkouškou před autorizovanou osobou?

 • Dokladem, který potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky, je osvědčení o získání profesní kvalifikace. Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně, jako jí jsou např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, ale také občanský průkaz, řidičský průkaz či rodný list. Jako takové má celostátní platnost a bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním a pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.
 • Po absolvování profesní zkoušky můžete najít uplatnění v oblasti péče o děti v domácnostech, dětských skupinách, mateřských centrech, jako nepedagogický pracovník v mateřských školkách různých zřizovatelů nebo dětských koutcích. Pracovat pak můžete jak v zaměstnaneckém poměru, tak i jako OSVČ.
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci je platné i v zemích Evropské unie.

3. Jak zjistím, co musím ke zkoušce umět a znát a jak bude zkouška probíhat?

 • Konkrétní popis toho, co musí uchazeč umět, je uveden v kvalifikačním standardu profesní kvalifikace.
 • Jakým způsobem bude uchazeč zkoušen z toho, co umí a zná je uvedeno v hodnotícím standardu profesní kvalifikace.
 • Zkouška se skládá z části písemné ( 90 minut - test), praktické a ústní a probíhá před dvoučlennou zkušební komisí a za přítomnosti zdravotníka. 
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Kritéria a), b), c) budou ověřena formou praktického řešení modelových situací, slovní popis a doplnění budou využity jen tam, kde není praktické předvedení možné. Uchazeč/uchazečka bude postupně řešit bez přípravy tři modelové situace (ze souboru minimálně 10 různých) s cílem zachránit dítěti život. Zadání bude co nejkonkrétnější, kde je to možné, autorizovaná osoba situaci nebude popisovat, ale předvede, nasimuluje. Jedná se např. o bezvědomí, epileptický záchvat, úrazy hlavy, popálení, opaření, tonutí, pády, zasažení elektrickým proudem, dušení, požití drobných předmětů, tonutí, zlomeniny a krvácení, otravy, poleptání, bodnutí hmyzem a alergické reakce, poranění domácím zvířetem, přehřátí. K předvedení řešení situace bude uchazeč/uchazečka využívat resuscitační model miminka nebo resuscitační model dítěte (juniora) a další zdravotnický materiál.

 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítětě

  Kritérium a) autorizovaná osoba si připraví soubor minimálně 10 různých modelových situací, které budou zahrnovat různé věkové kategorie dítěte a různé počty dětí. Uchazeč/uchazečka si s využitím daných pomůcek (přírodniny, výtvarné potřeby, kostky, loutky, maňásek, knížky a loporela) předvede ukázku tvořivé nebo pohybové individuální a kolektivní aktivity (uchazeč/uchazečka si vylosuje jedno zadání, kde bude uveden počet dětí, věk dětí ). V každém zadání bude jedna tvořivá část a jedna pohybová část). Pomůcky si uchazeč/uchazečka vybere na místě. Kritérium b) uchazeč/uchazečka předvede jednu řízenou aktivitu výchovně vzdělávací práci s dětmi v dětském koutku, podle svého uvážení. Vysvětlí výchovné cíle ve vztahu ke zvolené věkové kategorii dítěte a časovou dotací.

 • Výsledek zkoušky bude sdělen v den konání zkoušky. Vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, bude mu na místě vystaveno osvědčení podle § 19. zákona 179/2006 Sb.

4. Kdo se může ke zkoušce přihlásit?

 • Ke zkoušce se může přihlásit každá osoba starší 18 - ti let, která získala alespoň základní vzdělání.
 • Osoba mladší 18-ti let se ke zkoušce může přihlásit tehdy, pokud je účastníkem rekvalifikačního kurzu organizovaného úřadem práce. Zkoušky se může zúčastnit i ten, kdo není občanem ČR.
 • Zdravotní způsobilost není vyžadována. Uchazeč musí být bez logopedické vady.

5. Jak je zaručena objektivnost zkoušky?

 • Objektivnost zkoušky je zaručena autorizovanou osobou, která musela prokázat, že splňuje vzdělanostní, odborné i pedagogické předpoklady pro výkon této činnosti.

6. Kolik mě zkouška bude stát?

 • Cena zkoušky vychází z kvalifikovaného odhadu nákladů na zkoušku. Náklady na vykonání zkoušky profesní kvalifikace je v příslušném zdaňovacím období možné odečíst od základu daně.
 • Zkoušku z profesní kvalifikace může zaměstnanci uhradit i jeho zaměstnavatel. Zkouška se tak stává jedním z benefitů, který podpoří zaměstnance dále se vzdělávat.

7. Průvodce krok za krokem

 1. vyberte si profesní kvalifikaci, ze které chcete složit zkoušku
 2. seznamte se s tím, co je nutné ke zkoušce umět a znát - kvalifikační standard, a jakým způsobem budete zkoušen/a - hodnotící standard
 3. pokud vše uvedené ve standardech dané kvalifikace umíte a znáte vyplňte formulář a čekejte na přihlášku, která vám přijde na email
 4. vyplňte přihlášku v příloze emailu a odešlete podle návodu v emailu
 5. vyčkejte na doručení pozvánky, kde bude uveden termín Vaši zkoušky,  pokyny ke zkoušce a faktura pro zaslání platby
 6. dostavte se v uvedeném termínu ke zkoušce

Co je Národní soustava kvalifikací a Národní soustava povolání?

Národní soustava kvalifikací je systém uznávání znalostí a dovedností, u kterých nezáleží na tom, zda byly získány ve škole, kurzem, či praxí.

Důležitá je jejich kvalita

 • Pravidla pro ověřování a uznávání výsledků, toho co umíte a znáte, řeší zákon č.179/2006 Sb. ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 • Kvalifikace jsou popisovány v Národní soustavě kvalifikací prostřednictvím kvalifikačních a hodnotících standardů.
 • Zdrojem informací pro vytváření Národní soustavy kvalifikací je Národní soustava povolání. Povolání uvedená v Národní soustavě povolání jsou skutečně ta povolaní, která požadují zaměstnavatelé a trh práce České republiky.

Šance získat nové zaměstnání pro ty, kteří jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci se tak výrazně zvýší.